ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.  In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a/ Bon Goesta:  de gebruiker van deze algemene voorwaarden:  Bon Goesta gevestigd en met maatschappelijke zetel op het adres: Rapenburg 1, 9930 Lievegem (BTW BE0823 904 835)

b/ Klant:  de natuurlijke of rechtspersoon die met Bon Goesta een overeenkomst heeft gesloten.

c/ Overeenkomst:  de overeenkomst tussen de klant en Bon Goesta.

2.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verhuurder en de klant waarop Bon Goesta deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van  deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.  Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
5. Algemene voorwaarden die door de klant van  Bon Goesta worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met Bon Goesta gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Bon Goesta is ingestemd.
6. Bon Goesta is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Alle offertes en aanbiedingen van Bon Goesta zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.
3. Een overeenkomst met Bon Goesta komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van de klant door Bon Goesta wordt ontvangen en Bon Goesta deze opdracht of bestelling schriftelijk bevestigt, danwel zodra Bon Goesta is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht.
Bon Goesta kan aan de klant een opdrachtbevestiging of offerte zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.  Bon Goesta zal tot uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat:

–  de klant het bepaalde voorschot aan Bon Goesta heeft betaald, of

–  de klant het door de klant voor akkoord getekend exemplaar van de offerte ontvangen heeft, of

–  de klant of een bevestiging van aanvaarding van de offerte via mail aan Bon Goesta heeft overgemaakt.

4.Bij het verstrekken van een opdracht of zo spoedig mogelijk daarna, doch uiterlijk op de 10de dag voor de overeengekomen leveringsdatum, dient de klant aan Bon Goesta alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens te verschaffen, bij gebreke waarvan Bon Goesta gerechtigd is de overeenkomst ontbonden te verklaren.

5.Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Bon Goesta aan de klant zijn bevestigd.

6.Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die Bon Goesta verstrekt in zijn prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van Bon Goesta. Afwijkingen geven de klant niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding. Bon Goesta is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, menukaarten, brochures, flyers, mailings, … of op de website van Bon Goesta.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn in euro, inclusief omzetbelasting (BTW) (tenzij anders vermeld) en transportkosten en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.  Volgende BTW-tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die worden uitgevoerd door Bon Goesta:

–  6% bij levering of afhaling van gerechten;

–  12% op voeding

–  21% op dranken, diensten, leveringskosten, huren materiaal, e.d.;

– Bon Goesta mag zijn prijzen aanpassen indien tussen de offerte en de opdracht het BTW-tarief gewijzigd wordt

2.Indien nadat Bon Goesta een aanbieding heeft gedaan of een offerte heeft uitgebracht en voor het overeengekomen tijdstip van levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren een wijziging hebben ondergaan, dan is Bon Goesta gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3.Indien Bon Goesta  en de klant zijn overeengekomen dat Bon Goesta  ten behoeve van zijn de klant een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is Bon Goesta  gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te rekenen aan zijn klant.
4.Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door de klant, zijn voor rekening van de klant.
5. Stijging van grondstofprijzen kunnen door Bon Goesta doorgerekend worden aan de klant en dit tot 3 dagen voor het evenement mits een schriftelijke kennisgeving door Bon Goesta aan de klant.

6.Een prijsverhoging als bedoeld in bovenstaande leden geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
7. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van bovenstaande leden, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom van de factuur.
8. De klant is gerechtigd tot uiterlijk 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door Bon Goesta, wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten, met dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 10% mogen zijn van de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten. (zie artikel 7 – wijziging in opdracht)

ARTIKEL 4: OPDRACHTBEVESTIGING

De klant bevestigt de bestelling of opdracht door:

a/ Het voorschot aan Bon Goesta te betalen, en
b/ Een ondertekend exemplaar van de offerte over te maken aan Bon Goesta, of
c/ Per mail een bevestiging van aanvaarding van de offerte over te maken aan Bon Goesta.

De bevestiging van de offerte voor een bestelling of opdracht, mits ondertekend of bevestigd door de klant (zoals omschreven in lid 2), is bindend, rekening houdende met de in artikel 7 genoemde voorwaarden. Indien er 14 dagen na offertedatum geen ondertekend exemplaar of bevestigingsmail in het bezit is van Bon Goesta en het voorschot niet werd betaald, kunnen door de klant daaraan geen rechten meer ontleend worden.

ARTIKEL 5. BETALING

1. Betaling dient contant te gebeuren op de zetel van Bon Goesta, tenzij anders overeengekomen.

2. Bon Goesta behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een voorschot van de overeengekomen prijs te verlangen bij overeenkomsten . Het bedrag van het voorschot staat op de offerte die de klant ontving van Bon Goesta. De klant dient dit voorschot binnen 14 dagen na offertedatum te betalen op het door Bon Goesta opgegeven bankrekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen. Er is pas sprake van een geldige overeenkomst en een definitieve bestelling of opdracht na ontvangst van het voorschot en schriftelijke bevestiging van de klant.

3. Bon Goesta kan ten allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom voldoet van ten hoogste de overeengekomen prijs. Bon Goesta is gerechtigd alle vorderingen op de klant uit welken hoofden dan ook met deze waarborgsom te verrekenen.

4. Ingeval van niet tijdige betaling is de klant, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door Bon Goesta is vereist, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per begonnen maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Bij de berekening van deze termijnen wordt iedere aangevangen maand beschouwd als een volledige maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft Bon Goesta het recht om alle prestaties, leveringen en werken te schorsen op risico van de klant. Het niet tijdig betalen op de vervaldag geeft Bon Goesta het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6. In geval van ongerechtigde niet-betaling van een factuur door de klant zal een forfaitaire som van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125, verschuldigd zijn aan Bon Goesta. Bij wijze van schadevergoeding en dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder dat de betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art.1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Bon Goesta als gevolg hiervan moet maken voor rekening van de klant.

8. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

9. Bon Goesta heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

ARTIKEL 6. ANNULERING

1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Bon Goesta het aanbod niet onverwijld verwerpt.
2. De reeds gedane voorschoten door Bon Goesta bij externe leveranciers voor de klant zijn ongeacht het tijdstip van annulering ten allen tijde ten laste van de klant.

3. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Bon Goesta heeft bereikt. Aan een e-mail annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

4.Bij de annulatie van een feest is de klant de volgende annulatievergoeding verschuldigd ten titel van forfaitaire schadevergoeding:

  • de vergoeding is gelijk aan het betaalde voorschot bij annulatie meer dan één jaar voor het feest
  • de vergoeding is gelijk aan 25% van het offertebedrag bij annulatie tussen één jaar en 6 maanden voor het feest.
  • de vergoeding is gelijk aan 50% van het offertebedrag bij annulatie tussen 6 maanden en 3 maanden voor het feest.
  • de vergoeding is gelijk aan 75% van het offertebedrag bij annulatie tussen 3 maanden en 14 dagen voor het feest.
  • de vergoeding is gelijk aan 100% van het offertebedrag bij annulatie minder dan 14 dagen voor het feest.

Eventueel betaalde voorschotten worden in min gebracht van de te betalen annulatievergoeding(en).

Iedere annulatievergoeding kan verhoogd worden tot aan het bedrag van het effectief geleden verlies en de effectief verderfde winst mits bewijs dat deze hoger ligt dan de hierboven bepaalde forfaitaire annulatievergoeding.

5. De reeds gedane voorschoten door Bon Goesta bij externe leveranciers voor de klant zijn ongeacht het tijdstip van annulering ten allen tijde ten laste van de klant.

6. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Bon Goesta heeft bereikt. Aan een e-mail annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de klant of participant aangebracht, die leiden tot door Bon Goesta niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de klant in rekening gebracht.
Indien de klant, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dienen deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Bon Goesta ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de klant.

2. Bon Goesta behoudt zich het recht, in overleg met de klant, wijzigingen in de opdrachtbevestigingen aan te brengen. Indien de klant hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door Bon Goesta uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de waarde in de hierboven genoemde order / overeenkomst.

ARTIKEL 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De uitvoering van de overeenkomst door Bon Goesta is gebaseerd op de door de klant aangegeven aard van het feest, vergadering, bruiloft, evenement of andere cateringactiviteit, de opgegeven omstandigheden en aantallen. De klant is gehouden alle door Bon Goesta verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Bon Goesta. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Bon Goesta verstrekte gegevens en informatie.

2. Indien Bon Goesta bij uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de klant te verstrekken informatie, kan de klant Bon Goesta niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang de klant niet alle van belang zijnde informatie of niet de juiste informatie heeft verstrekt.

3. Bon Goesta behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door Bon Goesta gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.

4. De klant is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met hetgeen is overeengekomen.

5. Bon Goesta is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij Bon Goesta in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Bon Goesta een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst zal bevorderen.

6. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt de klant zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de klant. De klant verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Bon Goesta dat de toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de klant.

7. Ingeval Bon Goesta goederen, zonder personeel, aflevert bij de klant, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de klant.

8. Indien de klant en/of gasten van de klant goederen (eten en/of drinken) van Bon Goesta van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van de klant en/of zijn gasten.

ARTIKEL 9. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN / GELUIDSOVERLAST / VERGUNNINGEN

1. De klant zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a. brandpreventie) van de door hem georganiseerde activiteit.

2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt de klant tijdig voor zijn rekening zorg voor die toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Bon Goesta blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de klant.

3. De voorschriften betreffende veiligheid, brandpreventie en geluidsoverlast e.d. dienen stipt te worden nageleefd, en Bon Goesta kan in geen enkel geval hiervoor verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele overtredingen.  Kosten en gevolgen door eventuele overtredingen door de klant zijn te laste van de klant.

4. In onze Sint-Maurus-Hoeve in Lievegem dient de muziek in onze zalen via de vaste muziekinstallatie gespeeld te worden.  Gebruik van eigen luidsprekers, baskasten, rookmachines, … zijn niet toegestaan.  Na 22uur dient het buiten stil te zijn. Na 4uur ’s morgens is in de gehele Sint-Maurus-Hoeve maximum 85 decibel toegestaan.  Bij overtreding hiervan zijn alle kosten en gevolgen ten laste van de klant.  Een eventueel ingrijpen/optreden van de politie kan niet verhaald worden t.o.v. de Sint-Maurus-Hoeve en zijn steeds ten laste van de klant.

ARTIKEL 10. TRANSPORT EN WERKOMSTANDIGHEDEN

1. De keuze van het transport is aan Bon Goesta, tenzij anders is overeengekomen. Verplaatsingen worden aangerekend tegen de gangbare eenheidsprijzen. Uurlonen worden gerekend van bij het vertrek van op de maatschappelijke zetel van Bon Goesta tot de locatie van de overeenkomst tot opdracht en omgekeerd. Dit behoudens wanneer schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

2. De klant is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Bon Goesta is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door de klant. Indien de klant verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is Bon Goesta gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Bon Goesta aan haar leveringsplicht heeft voldaan. Bon Goesta behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren. Bij levering is het leveringsadres het adres dat de klant opgaf op het bestelformulier en Bon Goesta opnam in de offerte.

3. De klant staat er voor in dat Bon Goesta alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten die Bon Goesta nodig zal hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig cateringklaar zijn en dat de toegang tot deze ruimten onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

4. De klant stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit, ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

5. Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Bon Goesta wordt vertraagd door toedoen van de klant, dan is Bon Goesta gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant door te rekenen.

6. Bon Goesta hanteert voor het cateringklaar maken van de ruimten het uurtarief van de medewerkers die deze ruimten cateringklaar maken, met een minimum van €75,00.

7. De klant geeft Bon Goesta de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van voedselveiligheid.

8. Indien op het overeengekomen tijdstip na afloop van het evenement, feest, vergadering, bruiloft, e.d. de op te halen goederen, hulpmaterialen, e.d. niet transportklaar zijn, dan is Bon Goesta gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant door te rekenen. Bon Goesta berekent voor het ophalen van goederen de uurlonen met een minimum van drie uren.

9. Het is de klant onder geen beding toegestaan om overeenkomsten te sluiten met leveranciers van Bon Goesta.

ARTIKEL 11. VERHUUR OF TERBESCHIKKINGSTELLING MATERIAAL VAN BON GOESTA

Alle bij Bon Goesta gehuurde materialen zijn eigendom van de Bon Goesta en zijn niet vatbaar voor enige vorm van eigendomsoverdracht. De gehuurde materialen kunnen derhalve geen voorwerp uitmaken van enig beslag of ander voorrecht uitgeoefend door derden t.a.v. de klant. De klant verbindt er zich toe t.a.v. derden, onmiddellijk en op ondubbelzinnige wijze kennis te geven van onderhavige huurovereenkomst, en in het bijzonder van de eigendom van de gehuurde materialen in hoofde van Bon Goesta. In geen geval is het de klant toegelaten de gehuurde of terbeschikkinggestelde goederen onder te brengen onder de macht of zeggenschap bij derden; noch kan hij ze op zijn beurt onderverhuren.

Bij de uitvoering van de opdracht kan Bon Goesta gebruik maken van eigen of door derden ter beschikking gestelde goederen (bijvoorbeeld tafels, stoelen, meubilair, decoratie, servies, apparaten,….), hierna ‘de goederen’, en dit op kosten van de klant aan de gangbare prijzen, behoudens wanneer schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

De klant is gehouden een borg te stellen voor de goederen die worden aangewend bij de uitvoering van de opdracht, waarbij de omvang van de borg zal worden bepaald door Bon Goesta en zal worden gesteld voor uitvoering van de opdracht.

De klant is gehouden de goederen in ontvangst te nemen (en desgevallend te stockeren) wanneer deze aan hem, na voorafgaande verwittiging van levering, ter beschikking worden gesteld. Indien de klant deze verplichting niet (tijdig) nakomt, dient hij alle daaruit voorvloeiende kosten en schade aan Bon Goesta te vergoeden.

De klant erkent het gehuurde of terbeschikkinggestelde materiaal in perfecte staat te hebben ontvangen. Zij zullen dienvolgens alle noodzakelijk vereiste en bijzondere zorgen besteden aan het gehuurde of terbeschikkinggestelde materiaal, teneinde deze in dezelfde staat terug te brengen bij Bon Goesta.
De goederen die worden geleverd worden bij levering door de klant onmiddellijk nagezien, en dit voor wat betreft de kwaliteit en kwantiteit. Bij gebreke aan bezwaren die worden geuit binnen één uur na levering, worden de goederen geacht te zijn aanvaard door de klant.

De klant is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard en oorzaak ook, veroorzaakt aan de goederen gehuurd bij of terbeschikkinggesteld door Bon Goesta; dit zelfs in geval van overmacht. Bon Goesta is niet aansprakelijk voor de wijze van opslag door de klant en eventuele daaruit voortvloeiende gebreken.

In geval van schade, zal de klant instaan voor integrale vergoeding van de volledig, dan wel gedeeltelijk vernietigde goederen tegen de werkelijke waarde van deze goederen en dit met een minimum van 50% van de nieuwwaarde van deze goederen. Te weten dat niet is vereist dat het goed volledig werd vernietigd: van zodra er sprake is van lichte beschadiging, is Bon Goesta gerechtigd op integrale vergoeding zoals bepaald in dit artikel.
In geen geval zal Bon Goesta enige aansprakelijkheid dragen t.a.v. de klant en/of derden voor schade veroorzaakt aan de goederen tijdens de huurperiode of periode ven terbeschikkingstelling, zelfs niet in geval van verborgen gebreken aan de goederen. De klant verklaart dienaangaande uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid in zijn hoofde te aanvaarden.

Iedere annulatie van een bestelling door de klant binnen 14 dagen voor de verhuurperiode, geeft recht op een schadevergoeding a rato 50% van de totale huurprijs van de initieel bestelde goederen, in het voordeel van Bon Goesta.

Het uitgeven, dan wel aanvaarden van wissels, brengt geen schuldvernieuwing met zich mee.

De klant verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal binnen de 5 dagen na levering van de goederen terug te brengen bij Bon Goesta. Bij onmogelijkheid van de klant tot het terugbrengen van het gehuurde materiaal binnen deze termijn, zullen de goederen op kosten van de klant door Bon Goesta opgehaald worden, daarin begrepen de verplaatsingskosten en uren aan de door Bon Goesta bepaalde gangbare éénheidsprijzen of het in voege zijnde uurloon. De klant is tevens gehouden de huurprijs van het gehuurde materiaal te betalen per dag van vertraging in terugbrenging.

ARTIKEL 12. PERSONEEL

Aan de hand van de te verrichten werkzaamheden (gekozen formule) en aan de hand van het aantal gasten van de klant, bepaalt Bon Goesta het aantal personeelsleden dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit aantal personeelsleden zal door Bon Goesta worden ingezet en aan de klant in rekening worden gebracht, ongeacht de door de klant ingeschakelde derden.

Het personeel van Bon Goesta is alleen verplicht werkzaamheden uit te voeren welke met de klant zijn overeengekomen. Indien is overeengekomen dat Bon Goesta geen bedieningswerkzaamheden verricht, zal de klant kenbaar maken aan de gasten dat zij niet bediend worden en dat zij zichzelf dienen te voorzien van drinkwaren.

Het uurloon verschilt tussen een kok, zaalverantwoordelijke, barman, ober, … . Op zon- en feestdagen en werkzaamheden na 24uur rekent Bon Goesta een bijkomende vergoeding door aan de klant.

ARTIKEL 13. RECLAME/KLACHTEN

1. De klant is gehouden het geleverde te (doen) inspecteren, onmiddellijk op het moment dat de goederen de klant ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

2. Bij klachten over de kwaliteit van de geleverde etens- en/of drinkwaren of materialen dient de klant deze binnen 2 uur na levering schriftelijk en telefonisch aan Bon Goesta te melden, zodat Bon Goesta de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van Bon Goesta betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.

3. Indien het voor Bon Goesta niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak, te onderzoeken doordat de etens- en/of drinkwaren door de klant al opgegeten en/of opgedronken zijn, zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

4. Eventuele overige gebreken dient de klant onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan Bon Goesta schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat Bon Goesta in staat is adequaat te reageren. De klant dient Bon Goesta in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de geleverde goederen en/of de verrichte diensten.

6. Bon Goesta neemt na uitvoering van de opdracht met de klant deze automatisch op in de mailinglist. Indien de klant dit niet wenst, brengt hij Bon Goesta hiervan schriftelijk op de hoogte.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

1. Bon Goesta is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bon Goesta is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien Bon Goesta aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van Bon Goesta is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Bon Goesta is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Bon Goesta is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met geleverde goederen, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik door de klant.

6. De klant wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door de klant, derden of Bon Goesta aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt Bon Goesta geen aansprakelijkheid en de klant vrijwaart Bon Goesta voor alle aanspraken van derden terzake.

7. De klant is aansprakelijk voor alle schade die voor Bon Goesta en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/ of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van de klant en/of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan de klant en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan. (zie artikel 11)

8. Bon Goesta is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de klant en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

9. Indien Bon Goesta aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bon Goesta beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bon Goesta of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 15. ONTBINDING

1. Bon Goesta is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Bon Goesta ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Bon Goesta kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bon Goesta op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Indien Bon Goesta de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Bon Goesta tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bon Goesta gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) gerechtelijk akkoord of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bon Goesta vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bon Goesta op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Bon Goesta zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Bon Goesta niet kan worden toegerekend.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of derden waarvan Bon Goesta gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, ongevallen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door de klant zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

3. Indien de klant of Bon Goesta bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. In geval van levering doet Bon Goesta haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de klant de gevraagde producten en diensten binnen de overeengekomen levertermijn ontvangt. Bon Goesta kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij levering door overmacht.

5. Indien door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeengekomen voeding, dranken, materialen en/of voertuigen niet kunnen geleverd worden, dan behoud Bon Goesta zich het recht om deze te vervangen door gelijkwaardige, zonder dat deze aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.

ARTIKEL 17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Bon Goesta geleverde goederen en documenten geheel en onvoorwaardelijk. (zie ook in artikel 11)

2. Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, bestek, dienstmateriaal, keukenapparatuur, thermoboxen en andere door Bon Goesta ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Bon Goesta. Indien goederen van Bon Goesta achterblijven op de locatie, is de klant verplicht deze goederen aan Bon Goesta te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door de klant en/of zijn gasten voor, tijdens of na opdracht, wordt door Bon Goesta tegen kostprijs aan de klant doorgerekend.

3. De klant is gehouden de door Bon Goesta ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 2, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Bon Goesta te gebruiken. Voorts is de klant verplicht om de door Bon Goesta ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 2 aan Bon Goesta te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door Bon Goesta aan de klant zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is Bon Goesta gerechtigd alle daaruit voor Bon Goesta voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren) aan de klant door te rekenen.

4. Het is de klant niet toegestaan de door Bon Goesta ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 2, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor Bon Goesta die hiervan het gevolg is, is de klant jegens Bon Goesta aansprakelijk.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT

1. Alle overeenkomsten tussen Bon Goesta en de klant worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Bon Goesta en de klant gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement van de zetel van Bon Goesta.

Contacteer ons