DISCLAIMER EN PRIVACYBELEID

Bon Goesta is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact: Rapenburg 1 – 9930 Lievegem – 09 335 27 77 – smakelijk@bongoesta.be

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Bon Goesta verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam

  • Bedrijf

  • Telefoonnummer

  • E-mail

  • Gegevens omtrent uw event

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via smakelijk@bongoesta.be en dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Bon Goesta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Verzenden van onze nieuwsbrief waarbij u op elk moment kunt uitschrijven

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Bon Goesta neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bon Goesta) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Bon Goesta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U hebt steeds het recht om uw gegevens te laten wissen van ons systeem. Contacteer ons via smakelijk@bongoesta.be.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Bon Goesta verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bon Goesta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bon Goesta en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar smakelijk@bongoesta.be.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Bon Goesta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via smakelijk@bongoesta.be.

Contacteer ons